BBYRA Logo

Barnegat Bay Yacht Racing Association

Championship Series 2017

Flying Scot

Pos.TotalSail #Report
Group
IHYC1IHYC2M/MR1M/MR2TRYC1TRYC2SAYC1SAYC2OG/PB1OG/PB2B/OCC1B/OCC2LYC1LYC2SPYC
1 156019 Glenn Shaffer @ TRYC
  1DNF  1  1  2  1  1  3  2  1  1  2  5  3  2
2 352364 David Thompsom @ LYC
DNSDNCDNCDNCDNCDNC  2  1  3  2  2  1  3  2  4
3 366107 Stay Thirsty «» Marc Gordon @ OCC
  3DSQ  4  6  1  2  4  2  1  8  4  3 13  6  8
4 406058 Sail La Vie «» Robert Vogel @ SPYC
  2  1  3  4  5  3  3  6  5  5  7  6DNCDNC  3
5 536102 Persistence «» John Wurch @ SPYC
DNC  2  2  2  8  4  8  7 10  6  6  7  4  8  5
6 645359 Fast Number «» Stephen Berglund @ TRYC
DNCDNCDNCDNC  4  8  5  5  8  3  5  4 12 13  7
7 656119 John Van Derslice @ SPYC
DNSDNC  6  3  6  5  6  8  7  4DNCDNC  9  7  6
8 666048 Free Time «» Richard Kerdock @ TRYC
DNCDNCDNCDNC  7  7  7  4  6 10  3  5  7  5  9
9 685508 Hot Tub Too «» Peter Sayia @ SPYC
Not_QualifiedDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNC  1  1  1
10 706074 Risk Tacker «» Chris O'Gwen @ SPYC
Not_Qualified  4  3  5  5DNCDNCDNCDNC  4  7DNCDNC  8  9DNC
11 755605 3 Kids 4 Sail «» John Dyer @ SPYC
  5  4  7  7  3  6DNCDNC  9  9DNCDNCDNCDNC 10
12 805509 Peter Scot @ LYC
Not_QualifiedDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNC  2  4DNC
13 893737 Jim Loughman @ LYC
Not_QualifiedDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNC  6 12DNC
14 93550 Doug Riehl @ LYC
Point_Tie Not_QualifiedDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNC 11 10DNC
15 933840 Tale Spin «» Roy Childers @ LYC
Point_Tie Not_QualifiedDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNCDNC 10 11DNC
Notes & Errors:
  1. Start race 1 - All Races Abandoned - High wind
  2. Start race TRYC2 - Club Finish
  3. Start race NBYC - All Races Abandoned - No wind